Vilniaus klubo premija už studento mokslo darbą, skirtą VilniuiPremija bus skiriama už visų mokslo sričių (gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių ir humanitarinių) mokslo darbus, tiriančius Vilniaus istoriją, miesto ir miestiečių gyvenimą arba už projektus, skirtus Vilniaus gerovei ir plėtrai. Konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro ir doktorantūros studijų pakopos studentai.  Apgintus studentų darbus konkursui gali siūlyti visos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, studentų darbų vadovai. Darbus taip pat gali teikti autorių kolektyvai. Premijos dydis – 1000 eurų. Iš šios sumos išskaitomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti mokesčiai. 

Darbus vertins  Vilniaus klubo narių komisija ir pakviesti ekspertai. Premija bus įteikta spalio 7 d., tradiciškai minint Vilniaus klubo įsteigimo datą.


VILNIAUS KLUBO PREMIJOS UŽ STUDENTO MOKSLO DARBĄ, SKIRTĄ VILNIAUS MIESTUI, KONKURSO NUOSTATAI
 
I.               BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vilniaus klubas, siekdamas įvertinti Lietuvoje vykdomų skirtingų mokslo sričių mokslinių tyrimų, skirtų Vilniaus miestui, pasiekimus, ir skatinti jaunųjų mokslininkų įsitraukimą į mokslinį bei kūrybinį darbą, nuo 2021 m. organizuoja konkursą Vilniaus klubo premijai už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui. Premija skiriama už vertingiausius studentų mokslo pasiekimus, tiriant Vilniaus miesto gyvenimą, veiklas, aplinką, kuriant Vilniaus miesto gyvenamajai aplinkai tinkamus projektus. Šio konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja bendruosius konkursui teikiamų studentų mokslinių darbų, skirtų Vilniaus miestui, reikalavimus,  pateiktų darbų ekspertavimo tvarką, taip pat konkurso vertinimo komisijos sudarymo tvarką ir komisijos darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus bei konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. Vilniaus klubo premijos už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui, konkurse gali dalyvauti visų mokslo sričių magistro ir doktorantūros studijų pakopos studentai.
3.  Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 4 autorių).
4.  Apgintus studentų darbus konkursui gali siūlyti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo padalinių studijų skyriai, studentų darbo vadovai.
5.  Premiją konkurso tvarka skiria Vilniaus klubo paskirta komisija (toliau – Komisija).
6.   Komisiją sudaro Vilniaus klubo tarybos patvirtinti 5 Vilniaus klubo nariai.
7.   Premijų skyrimą ir biudžetą tvirtina Vilniaus klubo taryba.
8.  Vilniaus klubo organizuojamo konkurso nugalėtojui suteikiamas Vilniaus klubo  premijos už mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui, laureato vardas, įteikiamas diplomas ir piniginė premija. Konkursui pateiktas ir premiją laimėjęs darbas autoriui negrąžinamas, jis lieka Vilniaus klubo bibliotekoje.
9.  Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus klubo ir aukštųjų mokslo ir studijų mokyklų interneto tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose. Konkurso rezultatai skelbiami iki naujų mokslo metų pradžios - spalio 1 d.
 
II.            DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 
10.  Vilniaus klubo premijos už mokslo darbą apie Vilnių konkursui studentai turi pateikti:
10.1. Mokslo darbą [nepublikuotą rankraštį], darbo išplėstinę santrauką (iki 1 autorinio lanko) tradicine ir elektronine forma (pdf formatu).
10.2. Darbo vadovo, institucijos padalinio motyvuotą pristatymą.
10.3. Trumpą  informaciją apie autorių.
11.  Rekomenduojama darbo aprašo struktūra: titulinis puslapis (atstovaujama mokslo institucija; mokslo sritis, kryptis, šaka; darbo pavadinimas; autorius (-iai); studijų programa; vadovas; metai).
12. Teikiamo darbo forma ir struktūra, apimtis ir apipavidalinimas turi atitikti atstovaujamos institucijos mokslo darbų rengimo metodiką.
13.  Konkursui teikiamo darbo pagrindą turi sudaryti autorių savarankiškai atlikto mokslinio tyrimo rezultatai.
14. Konkursui teikiamų darbų tyrimai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams. Nevertinami darbai, kuriuose tiriamos toksinės, narkotinės, radioaktyviosios ar sprogiosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais. Autoriai neturi pažeisti kitų asmenų autorinių teisių, duomenų apsaugos ir kitų reglamentų.
15. Darbai konkursui pateikiami iki einamųjų mokslo metų birželio 30 d.
16.  Pristatomi:
a. adresu: Vilniaus klubas, Trakų g. 2, Vilnius
b. el. paštu: info@vilniausklubas.lt
 
III.          VILNIAUS KLUBO PREMIJOS UŽ MOKSLO DARBĄ, SKIRTĄ VILNIAUS MIESTUI, KONKURSO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
17. Komisijos posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas, išrinktas pirmo posėdžio metu. Jo nesant – pavaduojantis komisijos narys.
18. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
19. Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais.
20. Komisijos pirmininkas planuoja ir organizuoja komisijos darbą, sudaro posėdžių dienotvarkę, pasirašo posėdžių protokolus.
21. Komisijos posėdžiai uždari.
22. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
23. Komisijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga. Kartu su Konkurso dokumentais ir laureatų darbais posėdžių protokolai saugomi Vilniaus klubo archyve.
 
IV.           DARBŲ, PATEIKTŲ VILNIAUS KLUBO PREMIJOS MOKSLO DARBĄ, SKIRTĄ VILNIAUS MIESTUI, KONKURSUI, VERTINIMAS IR PREMIJOS SKYRIMAS
 
24. Komisija, posėdyje susipažinusi su gautais darbais, atrenka ekspertavimui iki 3 mokslo darbų.
25. Komisija numato ekspertų mokslininkų, kuriuos kviečia recenzuoti ir vertinti darbus, kandidatūras.
26. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti Komisija kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais negali būti Komisijos nariai.
27. Pateikto konkursui darbo ekspertais negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kuriose dirba konkursinio darbo autoriai.
28. Recenzuodami ir vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į darbo idėjos originalumą, atlikimo meistriškumą bei kruopštumą, tyrimo metodikos naujumą, darbo atlikimo savarankiškumą, baigtumą, praktinę vertę, pritaikomumą Vilniaus miestui. Recenziją laisva forma ekspertai pateikia Komisijos nustatytu laiku.
29. Darbai, pateikti Vilniaus klubo premijos už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui,  konkursui, svarstomi Komisijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei pateiktais ekspertų įvertinimais supažindina Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu paskirtas Komisijos narys.
30. Komisijos sprendimas skirti konkurso premiją priimamas atviru balsavimu surinkus ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki rugsėjo 30 dienos.
31. Apdovanojimas įteikiamas Vilniaus klubo gimtadienio dienos iškilmėse spalio 7 d.
32. Premija, skiriama autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.
33. Konkrečia Vilniaus klubo premija asmuo gali būti apdovanojamas tik vieną kartą.
34.  Vilniaus klubo premijos už studento mokslo darbą, skirtą Vilniaus miestui,  laureatas ir jo darbo vadovas bus kviečiami pristatyti apdovanotą mokslo darbą atvirame Klubo narių susirinkime.  
 
 
Priedas
 
VILNIAUS KLUBO PREMIJOS UŽ STUDENTO MOKSLO DARBĄ, SKIRTĄ VILNIAUS MIESTUI, KONKURSUI TEIKIAMO DARBO AUTORIAUS DUOMENYS
 
Vardas
Pavardė      
Gimimo data
Išsilavinimas
Aukštoji mokykla
- fakultetas/institutas        
- studijų pakopa                
Namų adresas                  
Telefono numeris            
El. pašto adresas             
Papildoma informacija:
a) pranešimai konferencijose
Nurodyti pranešimo pavadinimą, rūšį (žodinis ar stendinis, individualus ar su bendraautoriais (jei su bendraautoriais, išvardyti bendraautorius ir pažymėti pranešėją)), konferencijos tipą (nacionalinė ar tarptautinė), pavadinimą, datą ir vietą. Pateikti nuorodą į konferencijos interneto svetainę.
 
b) Lietuvoje ar užsienyje registruoti patentai ir naujos veislės
Nurodyti gautus patentus ir išrastas naujas veisles (jei šie rezultatai pasiekti kartu su bendraautoriais, išvardyti bendraautorius).
 
c) dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, programose
Nurodyti projekto, programos pavadinimą, laikotarpį (…. –.... m.), vadovą, savo atsakomybes ir funkcijas.
 
 
d) dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse organizacijose, redakcinėse kolegijose
Nurodyti organizacijos, leidinio pavadinimą, dalyvavimo laikotarpį (.... –.... m.), savo indėlį į organizacijos veiklą.
 
e) kita, konkurso dalyvio nuomone, svarbi informacija (gauti apdovanojimai, dalyvavimas stažuotėse, pranešimų skaitymas tarptautiniuose seminaruose, mokslo populiarinimo ir edukacinė veikla, kt.)
 
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Suprantu, kad nurodžius neteisingus duomenis, konkursui pateikta paraiška gali būti atmesta.
Sutinku, kad šiame dokumente pateikti duomenys būtų tvarkomi konkurso organizavimo tikslais.
 
Konkurso dalyvio vardas, pavardė                                                                                    Parašas