Vilniaus klubo premija už knygą


Vilniaus klubo premiją už knygą įsteigė Vilniaus klubas (toliau – Klubas), konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (LLA).

Konkurso tikslas – kasmet įvertinti per praėjusius dvejus kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti premijos laureatą.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.VILNIAUS KLUBO PREMIJOS UŽ KNYGĄ APIE VILNIŲ SKYRIMO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vilniaus klubo premijos už knygą apie Vilnių konkurso (toliau – Konkursas) ir Vilniaus klubo premijos už knygą apie Vilnių (toliau – Premija) skyrimo nuostatai apibrėžia reikalavimus Konkursui teikiamoms knygoms, nustato Konkurso organizavimo tvarką, vertinimo tvarką, funkcijas ir darbo organizavimą, Vilniaus knygos premijos už knygą apie Vilnių skyrimą, laureato paskelbimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Premiją steigia Vilniaus klubas (toliau – Klubas), konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA).
3. Konkurso tikslai:
3.1. Kasmet įvertinti per praėjusius dvejus kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti Konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių domėjimąsi ir pagarbą Lietuvos sostinei.
3.2. Išrinkti ir paskelbti Premijos laureatą.
4. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.
5. Premiją steigia ir teikia Klubas. Ji mokama iš Klubo biudžeto.
6. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų gruodžio – vasario mėnesiais.
     
 II. KONKURSO SĄLYGOS

 
7. Per praėjusius dvejus kalendorinius metus išleistų knygų apie Vilniaus miestą sąrašą sudaro LLA, o knygas vertina Komisija.
8. Konkurse dalyvauja tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
9. Komisija turi teisę prašyti pateikti 2 išleistos knygos egzempliorius.
10. Konkurse gali dalyvauti knygos:
10.1. išleistos per paskutiniuosius dvejus kalendorinius metus Lietuvoje ir kitose šalyse (išskyrus pakartotinius knygos leidimus), tačiau dar neteiktos konkursui ankstesniais metais;
10.2. grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo ir mokslo populiarinimo, albumai;
10.3. Lietuvos ir užsienio autorių, kurių tematika – Vilniaus miestas;
11. Skelbiant Konkursą kiekvienais metais gali būti nustatomi ir skelbiami papildomi prioritetiniai kriterijai, reikalavimai knygoms, konkurso organizavimo eiga.
 
III. KNYGŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI
 
12. Pagal LLA parengtą sąrašą knygas vertina Vilniaus klubo premijos komisija, kurią sudaro LLA atstovai ir Klubo atstovai.
13. Komisijos veiklos forma yra uždari posėdžiai.
14. Premijos paskyrimo veiklą organizuoja, administruoja ir techniškai aprūpina LLA.
15. Komisija sudaroma kiekvienais metais, jai vadovauja išrinktas pirmininkas. Komiteto nariai gali pateikti vertinimą el. paštu. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių paprasta balsų dauguma.
16. Komisija vertina ir išrenka Premijos laureatą ne vėliau kaip likus 7 d. iki einamųjų metų Vilniaus knygų mugės.
17. Knygos premijuoti atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:
17.1. kūrinio tematika;
17.2. kūrinio aktualumas;
17.3. literatūrinė, meninė, edukacinė ir išliekamoji vertė;
17.4. knygos pasiekiamumas skaitytojui.

IV. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
 
19. Premija skiriama knygos autoriui (autoriams, sudarytojams), Komisijai atrinkus geriausiai Konkurso kriterijus atitinkančią knygą.
20. Premija gali būti neskiriama, jei konkurse dalyvaujančios knygos Komisijos sprendimu nėra Premijos vertos knygos.
21. Premijos dydis yra 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų). Jei Premija skiriama bendraautoriams ar sudarytojams, premijos piniginis dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam.
24. Premiją skiria Vilniaus klubo Taryba Komisijos teikimu.
25. Konkurso laureatas skelbiamas ir Premija įteikiama kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje ir (arba) Vilniaus klube.
26. Premijavimo ceremoniją tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Klubo padedama organizuoja LLA.